Mijn Wooninvest
inloggen

Nieuws en media

Nieuws

Zowel sterke als verbeterpunten benoemd in visitatierapport over 2018-2021

24-10-2022

Elke vier jaar beoordeelt een onafhankelijke visitatiecommissie het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. In opdracht van WoonInvest heeft Reaflex over de periode 2018-2021 een visitatierapport opgesteld. Hiervoor hebben zij diverse documenten geraadpleegd en interviews afgenomen met interne en externe stakeholders. Voor WoonInvest is het belangrijk te weten waar onze maatschappelijke meerwaarde ligt en op welke punten we onszelf kunnen verbeteren.

Onze sterke punten die in het rapport benoemd worden:

 • Onze voorraad is divers en qua omvang conform afspraken;
 • We hebben veel zorgvastgoed en kregen de complimenten over realisatie Hethuis;
 • De geplande nieuwbouw en verduurzamingsprojecten;
 • Huurverlagingscommissie, minder huurachterstanden en veel minder uithuiszettingen;
 • Groot aantal wijkbeheerders in de wijk aanwezig, deelname in Pact voor Noord;
 • Goede relaties met gemeenten, zorg en bouwpartners;
 • Sluitende planning en control cyclus en strak financieel beleid ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen.

De verbetersuggesties:

 • Investeer actief in het opbouwen van relaties en maak concrete (meerjaren)afspraken;
 • Zorg dat de gehele organisatie aangehaakt is en blijft bij het zetten van verbeterstappen en neem ook de buitenwereld mee bij mooie prestaties;
 • Werk aan een betere huurderstevredenheid en benut hierbij ook de huurdersorganisatie en de wijkbeheerders;
 • Benut de potentie van niet-DAEB voor meer betaalbaarheid, leefbaarheid en doorstroming.

Het definiteve rapport met bestuursreactie kunt u inzien en downloaden bij onze jaarstukken.

Terug