mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Samenwerking

WoonInvest werkt samen met verschillende partijen om haar maatschappelijke doelstellingen te kunnen uitvoeren. Onderstaand een overzicht van onze samenwerkingspartners.


WZH

WZH www.wzh.nl www

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is een toonaangevende organisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de regio Haaglanden. WZH biedt dagelijks aan meer dan 2500 mensen kwaliteitszorg op maat, variërend van persoonlijke en huishoudelijke verzorging tot begeleiding, behandeling en verpleging. WZH heeft momenteel dertien verschillende woonzorgcentra en een thuiszorgtak. Bij WZH werken in totaal ruim 2.000 medewerkers en meer dan 1.000 vrijwilligers.

WoonInvest werkt intensief samen met WZH. WoonInvest is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bouwen en beheren van een groot aantal woonzorgcomplexen waarbinnen WZH zorg levert. Kwaliteit van wonen en zorg, waarin de wensen van de klant centraal staan, gaan zo samen in een nieuwe vorm van levensloopbestendig wonen.

Inmiddels zijn er diverse multifunctionele complexen in samenwerking ontwikkeld en in gebruik genomen:

Wooninvest - WZH

Complexen in ontwikkeling:

Er is een gezamenlijk logo ontwikkeld welke bovenstaande samenwerking symboliseert.


Stichting Duinrust

Stichting Duinrust

Stichting Duinrust is een kleinschalige organisatie voor ouderen in de regio Den Haag. Wij bieden een compleet pakket van wonen, welzijn en zorg. In Scheveningen beheren wij zorgcentrum Duinrust, het naastgelegen Parkrust (appartementen voor senioren) en wooncentrum de Thuishaven (aanleun- en mindervalide-woningen). We zien ouderdom niet als een ziekte, maar als een levensfase die het waard is geleefd te worden. We putten inspiratie uit onze christelijke identiteit. Die vertaalt zich in respect, er zijn voor elkaar, persoonlijke aandacht en een zinvolle invulling geven aan het leven. We doen er alles aan om bewoners zich thuis te laten voelen.

Sinds 1 januari 2002 is WoonInvest eigenaar van het wooncomplex Parkrust. De samenwerking heeft als doel dat beide partijen zich richten op de eigen kerntaak. WoonInvest richt zich op het onroerend goed. Stichting Duinrust draagt zorg voor de verhuur en het onderhoud van de gebouwen en biedt desgewenst een pakket aan zorg.


Florence

Florence www.florence.nl www

Zorgaanbieder Florence biedt thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, jeugdgezondheidszorg en service en advisering in de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar.

WoonInvest wil haar huurders aanvullende diensten bieden welke het wooncomfort verhogen en huurders in staat stellen zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig te wonen. Bewoners van woningen in Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen kunnen zich met korting abonneren op de diensten van het servicepakket ‘Service en Comfort’ Alarmering van Florence. Hierdoor kan 24-uur per dag een beroep worden gedaan op de zorgwacht van Florence.

Ook is Florence verantwoordelijk voor de zorgverlening in de aanleunwoningen ‘De Panden’, midden in de wijk Essesteijn in Voorburg, deze woningen zijn gelegen naast het woonzorgcentrum ‘De Mantel’.


GGZ Haagstreek, RIBW Fonteynenburg, Parnassia Groep

GGZ Haagstreek, RIBW Fonteynenburg, Parnassia Groep en WoonInvest werken samen op basis van hun deskundigheid en positie op het gebied van huisvesting, woonbegeleiding en zorg voor langdurig zorgafhankelijken samen, waarbij de maatschappelijke integratie en het zoveel mogelijk zelfstandig functioneren van de cliënten centraal staat. WoonInvest stelt ieder jaar een aantal woningen ter beschikking voor dit initiatief.


Stichting LIMOR

Stichting LIMOR www.limor.nl www

LIMOR biedt opvang en begeleiding aan mensen met een psychiatrische of psychosociale problematiek of mensen die hun onderkomen kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. LIMOR kent een aanbod dat bestaat uit: woonvoorzieningen, crisisopvang, maar geeft de voorkeur aan thuisbegeleiding en is een AWBZ- erkende instelling. Jaarlijks begeleidt LIMOR ongeveer 700 cliënten. LIMOR werkt methodisch en systematisch en met persoonlijke begeleidingsplannen aan de verzelfstandiging van haar cliënten.

WoonInvest en Limor leveren elk op basis van hun doelstellingen en deskundigheid een bijdrage aan de maatschappelijke integratie en het zoveel als mogelijk zelfstandig functioneren en wonen van langdurig zorgafhankelijke personen. WoonInvest stelt ieder jaar een aantal woningen ter beschikking voor dit initiatief.


Reclassering Nederland

Reclassering Nederland werkt samen met de rechtelijke macht, politie, gevangeniswezen, gemeenten en diverse andere organisaties. Midden in de (lokale) samenleving. Reclassering Nederland adviseert rechters en officieren van justitie over de uitvoering van straffen, houdt toezicht op daders en verdachten en zorgt voor een stevige invulling van werkstraffen.

WoonInvest neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door deze bijzondere doelgroep ‘justitiabelen’ onder gecontroleerde omstandigheden een kans te geven terug te keren in de maatschappij. Het convenant is ondertekend door Reclassering Nederland, LIMOR en de woningcorporaties WoonInvest en Vidomes. In het convenant hebben partijen afspraken vastgelegd over het huisvesten van ex-gedetineerden in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het doel is om tot concrete en duidelijke afspraken te komen over de huisvesting en de begeleiding van ex-gedetineerden, zodat zij op een juiste wijze geholpen worden bij een nieuwe start in hun leven na het uitzitten van hun straf. WoonInvest en Vidomes stellen ieder jaar woningen ter beschikking voor dit initiatief.


St. Philadelphia

St. Philadelphia www.philadelphia.nl www

Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd. Met deze ondersteuning kunnen zij zo zelfstandig mogelijk invulling geven aan hun leven. Philadelphia wil naast mensen staan op basis van een christelijke levensvisie. De geboden zorg varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Na succesvolle samenwerkingsprojecten in onder meer Leidschenveen, heeft WoonInvest voor Philadelphia Zorg Haaglanden in 2006 nieuwe huisvesting in een andere Haagse wijk, Mariahoeve gerealiseerd. In twee bouwdelen zijn 25 zorgeenheden met twee kamers gerealiseerd. Ook worden er aan de Frekeweg te Leidschendam 24 nieuwbouwappartementen ontwikkeld voor Stichting Philadelphia.


Middin

Middin (voorheen Steinmetz | de Compaan) www.middin.nl www

Middin (voorheen Steinmetz | de Compaan) ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking bij het leiden van hun eigen leven in en met de samenleving. En ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom kunnen op Middin rekenen.

Middin huurt van WoonInvest diverse woningen aan het Herman Heijermanshof in Voorburg en aan de Watervogelstraat in Leidschenveen. De woningen kunnen alleen via Middin worden toegewezen aan hiervoor geschikte cliënten en ook krijgen deze bewoners dagelijkse begeleiding van Middin vanuit het trefpunt aan de IJsduikerstraat en aan de Bruinings Ingenhoeslaan. Deze trefpunten hebben een sociale functie waar zowel cliënten maar ook bewoners uit de wijk gebruik van kunnen maken.