mijn wooninvest
wij zijn gesloten stel hier uw vraag

Veelgestelde vragen

Ik krijg te weinig of helemaal geen huurtoeslag. Wat moet ik doen?

Voor uw vragen over de berekening van de huurtoeslag kunt u niet meer bij WoonInvest terecht. Die informatie is alleen beschikbaar voor medewerkers van de Belastingdienst. Voor informatie over uw huurtoeslag kunt u bellen met het informatienummer van de Belastingdienst 0800-0543.

Ik wil de huur automatisch van mijn bank- of girorekening laten afschrijven. Hoe regel ik dit?

U dient ons hiervoor te machtigen. Zo’n machtiging kunt u bij WoonInvest opvragen. De huur wordt altijd op de eerste van de maand van uw rekening afgeschreven. Mocht de huurprijs wijzigen, bijvoorbeeld per 1 juli i.v.m. de jaarlijkse huurverhoging, dan hoeft u niets te doen. WoonInvest schrijft altijd de juiste huur af. Daar heeft u dus geen omkijken naar. Ook kunt u nooit vergeten de huur te betalen. Elders op deze site, onder het kopje “huurbetaling” bij de menukeuze “huurders”, kunt u lezen hoe u zich via deze website kunt aanmelden voor automatische incasso.

Ik krijg mijn salaris aan het einde van de maand. Dan is het toch vanzelfsprekend dat ik de huur ook aan het einde van de maand betaal?

Nee. Vrijwel iedereen in Nederland krijgt zijn salaris of uitkering aan het einde van de maand. Bij de aanvang van de huurovereenkomst zijn wij met u overeengekomen dat u de huur bij vooruitbetaling verschuldigd bent. In ons incassobeleid gaan wij er dus vanuit dat de huur uiterlijk per de eerste werkdag van de maand is voldaan.

Ik loop achter met de huurbetaling en het lukt mij niet het openstaande bedrag ineens te betalen. Is er dan een betalingsafspraak mogelijk?

WoonInvest voert een strak incassobeleid. Wij informeren u direct schriftelijk indien de huurbetaling achterwege is gebleven. Indien u direct reageert op onze brief, dan is het onder voorwaarden mogelijk éénmalig een betalingsregeling te treffen. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling huurincasso. Deze afdeling is dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar onder nummer 070 301 11 00. Een van de voorwaarden is wel dat de nieuwe huurtermijnen telkens stipt op tijd worden voldaan.

Ik ga verhuizen. Hoe moet ik de huur opzeggen?

U heeft een (wettelijke) opzegtermijn van minimaal één maand. De huuropzegging moet schriftelijk gebeuren. Dit kan ook per aangetekende brief. De opzegtermijn kan elke dag van de maand ingaan, mits het een werkdag is. De huuropzegging gaat in op de dag dat wij uw brief op kantoor hebben ontvangen. Naar aanleiding van de huuropzegging maken wij dan afspraken met u voor de voor- en eindinspectie van de woning.

Er komt iemand bij mij in huis wonen. Moet ik dat melden?

Het is voldoende als u WoonInvest een briefje schrijft dat u een medebewoner heeft. In dit briefje vermeld u de naam en geboortedatum van de medebewoner. Ook moet deze persoon zich bij de gemeente op uw adres laten inschrijven. In principe heeft WoonInvest geen bezwaar tegen een medebewoner, zolang dit niet tot overlast door overbewoning leidt. Een medebewoner heeft geen huurrechten. Als u de huur opzegt, moeten alle medebewoners met u de woning verlaten.

Bij het maximum aantal personen wordt naar het woonoppervlak gekeken. In onderstaande tabel is zichtbaar hoeveel personen er toegestaan zijn binnen de woonoppervlakte.

Woonoppervlakte Maximum aantal personen
Tot 26m² 1
Tot 39m² 2
Tot 52m² 3
Tot 65m² 4
Tot 78m² 5
Etc... ...

(Het maximum aantal personen is het woonoppervlak / 13)

Wat is het verschil tussen samenhuurderschap en medehuurderschap?

Bij samenhuur staan beide personen met hun naam op het huurcontract vanaf het begin. Beide personen zijn hoofdhuurder en daarom hoofdelijk aansprakelijk voor bijvoorbeeld de huurbetaling. Als één van de huurders de huurovereenkomst opzegt, is de opzegging niet rechtsgeldig. Beide huurders moeten de huurovereenkomst opzeggen voor de beëindiging. Indien 1 van de 2 samenhuurders in de woning wil blijven wonen, zal hij een nieuwe huurovereenkomst met de verhuurder moeten aangaan. Bij medehuurderschap is er sprake van één hoofdhuurder en een medehuurder. De huurrechten liggen bij de hoofdhuurder; de medehuurder heeft het recht om huurder te worden als de huurovereenkomst met de hoofdhuurder eindigt. De medehuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst vanaf het moment dat hij/zij medehuurderschap verkrijgt.

Wanneer kan ik medehuurderschap aanvragen?

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.

Indien u niet automatisch medehuurder bent moeten de hoofdhuurder en de medebewoner samen een schriftelijk verzoek voor medehuurderschap indienen bij WoonInvest. Daarbij moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  • De medebewoner moet twee jaar ingeschreven staan op het adres. Dit kunt u aantonen met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie.
  • U moet aantonen dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.
  • Degene die medehuurderschap aanvraagt, moet financieel draagkrachtig zijn. Dit toont u bijvoorbeeld aan met een recente loonstrook.

Kunnen inwonende kinderen medehuurder worden?

Nee, in principe niet. De Hoge Raad heeft gesteld dat de relatie tussen ouders en kinderen een aflopend karakter heeft en dus niet voldoet aan de eis van een duurzame gemeenschappelijke relatie. Bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als er sprake is van een zorgsituatie, kunnen aanleiding zijn om een uitzondering te maken.

Ik ga voor een jaar in het buitenland werken, mag ik tijdelijk iemand anders in mijn huis laten wonen?

Ja, dat is toegestaan, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Huisbewaarderschap moet schriftelijk aangevraagd worden. Belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • U blijft aansprakelijk voor het gehuurde en dus verantwoordelijk voor de betaling van de huur.
  • De huisbewaarder kan geen aanspraak maken op de woning.
  • Huisbewaarderschap wordt tijdelijk verleend en het is de bedoeling dat u na terugkeer van uw verblijf elders zelf de woning weer gaat bewonen.

Kan ik bij WoonInvest op een wachtlijst voor een woning komen?

Nee, dit is niet mogelijk. In de hele regio Haaglanden zijn er geen wachtlijsten meer bij de corporaties. Woningen worden aangeboden op www.woonnet-haaglanden.nl www. Hier kunt u met uw woonpasnummer reageren.

Wij hebben regelmatig last van onze buren. Er wordt vaak geschreeuwd en harde muziek gespeeld. Wat kunnen wij hier aan doen?

Als u regelmatig ernstige overlast heeft van uw buren, raden wij u aan om eerst zelf met de buren te praten. Een rustig gesprek waarin u aangeeft waar u last van heeft doet soms al wonderen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw wijkbeheerder. Hij kan voor u bemiddelen. Als ook dit niet helpt, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de afdeling woondiensten. Uw klacht nemen wij officieel in behandeling. Zonodig nemen wij contact op met de overlastveroorzaker.

Wat kan ik preventief tegen inbraak doen?

Hoe kunt u uw woning beveiligen tegen inbraak? U vindt alles over dit onderwerp op de website van het politiekeurmerk, www.politiekeurmerk.nl www. U kunt hier informatie vinden en contact opnemen met een adviseur. Deze kan bij u langs komen om uw woning te inventariseren en hij kan u adviseren op het gebied van inbraakpreventie.